Hyresvillkor mellan hyrestagaren och PS Ljud

 

Ägare

Utrustningen är PS Ljud´s egendom under hela hyresperioden. Hyrestagaren får därför inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut, överlåta eller ta med utrustningen utomlands. Överträdelse polisanmäls omgående.

Hyra

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från PS Ljud till och med den tid utrustningen återlämnas. Alla priser på hemsidan avser hyror där hyrestagaren hämtar utrustningen själv. Hyran skall erläggas kontant eller via Swish-betalning vid avhämtning om inte särskild överenskommelse träffas. För dig som hyr första gången tas en depositionsavgift på 50% ut vid avhämtning. Beloppet returneras till hyrestagaren vid återlämning.

Uthämtning

Ut- och inlämning sker alltid från samma ställe om inget annat har överenskommits. PS Ljud förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagaren inte kan visa upp giltig legitimation (endast svenskt körkort eller svenskt ID-kort gäller) i samband med uthämtningen av utrustningen.

Uppkoppling

Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändig kunskap för att utrustningen monteras, installeras och att den sköts på ett korrekt sätt. PS Ljud ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyrestagaren gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning eller elgenerator samt till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av PS Ljud. Om osäkerhet råder vid installationen ska hyrestagaren snarast kontakta PS Ljud för rådgivning.

Vid anslutning till elgenerator åligger det hyrestagaren att kontrollera att strömförsörjningen är tillräcklig samt att generatorn är av typen "inverter", vilket innebär att en sinusvågsväxelriktare levererar elström av kommersiell kvalitet som är nödvändig för PS Ljud´s aktiva högtalare med switchade nätaggregat.

Drift

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen handhas på sådant sätt att skada under drift ej sker. På samtliga PS Ljud´s högtalare finns en indikatorlampa som blinkar om högtalaren överbelastas. Om detta sker skall volymen på högtalarna minskas så att skada ej uppstår på högtalarna.

Skada

Hyrestagaren är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande, vilket inkluderar alla delar i utrustningen. Hyrestagaren har inte, även om denne är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta någon annan än PS Ljud utföra reparationer av utrustningen. Det åläggs hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden, till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren skyldig att, utan dröjsmål ersätta PS Ljud för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela PS Ljud när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

Stöld

Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för stöld/förlust av hyrd utrustning, oavsett om det beror på vållande eller olyckshändelse. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust av hyrd utrustning är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta PS Ljud. Hyrestagaren kommer att debiteras utrustningens fulla inköpsvärde. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar.

Driftstörning eller Driftavbrott

PS Ljud ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i avsnittet ”Uppkoppling” ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till PS Ljud. Utrustningen ska då skyndsamt repareras eller ersättas med en annan likvärdig typ och modell som PS Ljud för tillfället har tillgänglig. Avdrag på hyreskostnad blir endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. PS Ljud friskriver sig från ansvar för olägenheter, kostnader eller uteblivna intäkter som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som PS Ljud inte råder över.

Avbokning

Eventuell avbeställning skall göras minst 5 dagar innan hyresperiodens början. Om avbokning sker mindre än 5 dagar innan hyresperiodens början debiteras en avbokningsavgift på 50% av hyresbeloppet.

Återlämning

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. All uthyrd utrustning som högtalare, stativ, mixer och kablar skall vara rengjorda från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. I annat fall är kunden skyldig att ersätta PS Ljud för iordningställande av utrustningen. Ersättningen debiteras med den tid som krävs för iordningställandet av utrustningen. Om utrustning saknas vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren utrustningens fulla värde. Om utrustningen återlämnas senare än den överenskomna hyresperioden, debiteras en förseningsavgift på 500 SEK per dygn.

Avtalsbrott

Vid avtalsbrott av hyrestagaren äger PS Ljud rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra, utöver eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.